Кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК)

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"). На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру в рамках наукової школи заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, професора Мокіна Бориса Івановича.

Науковці кафедри мають значних досвід у дослідженні електротранспортних та вітроенергетичнихі систем. Основною перевагою наукових досліджень транспортних електричних систем є комплексний підхід: моделювання, оптимізація, діагностування (в тому числі тепловізійне). Сучасні вітроенергетичні установки, які створюються та патентуються винахідниками кафедри, отримали схвальні відгуки провідних фахівців України у галузі вітроенергетики та давно стали «візитною карткою» навчального корпусу №4 ВНТУ, в якому розташований Факультет електроенергетики та електромеханіки. Висококваліфіковані викладачі нашої кафедри навчають студентів проектувати, моделювати та оптимізувати як найпростіші системи керування електроприводами, так і елементи складніших систем керування транспортними електричними системами і комплексами, такими як система керування електроприводом трамвая, тролейбуса, електровоза тощо. Кафедра має потужну матеріальну базу з лабораторіями, оснащеними сучасною елементною базою в поєднанні з комп’ютерною технікою, лекційні зали та аудиторії, приміщення для творчих робіт. Таке поєднання з теоретичними знаннями забезпечує студентам вдосконалення своїх фахових навичок та залучення до наукової діяльності. Лабораторії кафедри ВЕТЕСК весь час оновлюються в темпі науково-технічного прогресу. Завдяки тривалій співпраці із закордонними партнерами, на кафедрі працюють (спільно з кафедрою ЕМСАПТ) лабораторія на базі обладнання фірми «SIEMENS» для побудови систем електроприводів та систем автоматизації технологічних процесів і лабораторія на базі обладнання фірми «SCHNEIDER ELECTRIC». Також створено лабораторію тягового електропривода на базі Комунального підприємства "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління". На кафедрі ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру в рамках наукової школи заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, професора Мокіна Бориса Івановича. Науковці кафедри мають значних досвід у дослідженні електротранспортних та вітроенергетичних систем. Основною перевагою наукових досліджень транспортних електричних систем є комплексний підхід: моделювання, оптимізація, діагностування (в тому числі тепловізійне). Сучасні вітроенергетичні установки, які створюються та патентуються винахідниками кафедри, отримали схвальні відгуки провідних фахівців України у галузі вітроенергетики та давно стали «візитною карткою» навчального корпусу №4 ВНТУ, в якому розташований Факультет електроенергетики та електромеханіки.
Основні наукові напрями розвитку

Серед основних напрямів розвитку кафедри ВЕТЕСК слід відзначити такі:/
  1. Моделювання та оптимізація руху електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.).
  2. Модульні вітроенергетичні установки (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.; інж. 1-ї кат. Горенюк В.В.; к.т.н. Жуков О. А.).
  3. Рекуперація енергії руху транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; д.т.н., доц. Мокін О. Б.; к.т.н. Паянок О. А.).
  4. Діагностування електроприводів електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.).
  5. Тепловізійне діагностування та дослідження електроенергетичного обладнання (к.т.н., доц. Грабко В. В.).
  6. Методи та засоби контролю технологічних параметрів (к.т.н., доц. Богачук В. В.)
  7. Підвищення якості напруги на шинах тягових підстанцій електротранспорту міста (к.т.н. Паянок О. А.).
  8. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах (к.т.н. Нанака О. М.).
  9. Стимулювання зменшення енерговитрат (Мельничук Л.М.).
Наукові зв’язки кафедри: Кафедра підтримує зв’язки з багатьма провідними науковими та навчальними установами України, зокрема: Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Інститутом електродинаміки НАН України, Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Дніпродзержинським державним технічним університетом, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Завідувач кафедри

img

мокін олександр борисович

Вчений ступінь - доктор технічних наук

Вчене звання - професор.

Освіта У 2003 році - Вінницький національний технічний університет, отримав диплом магістра електромеханіки.

Професійна дійяльність - Педагогічну діяльність розпочав у 2004 році, паралельно працюючи за науковими тематиками. З 2007 року працював на посаді доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму» у спеціалізованій вченій раді НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». У кінці 2008 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті ВНТУ. У 2012 році після закінчення докторантури захистив докторську дисертацію на тему «Проблема ідентифікації моделей оптимального руху нелінійних розподілених динамічних систем класу багатомасових електричних транспортних засобів та методологія її вирішення» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2014 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів ВНТУ. Наукові напрямки досліджень: оптимізація електричних систем і комплексів транспортних засобів, альтернативні джерела енергії, енергозбереження. Має більше 130 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії та 5 навчальних посібників, два з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Викладає дисципліни «Теорія автоматичного керування», «Математичні методи ідентифікації та оптимізації електромеханічних процесів», «Оптимізація електромеханічних систем», «Оптимізація електричних систем транспортних засобів», . З березня 2010 року - завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів.