Електроприводні системи

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт із напрямку «Прикладна механіка (Механотроніка)»
 Секція “Електроприводні системи”

Інформаційне повідомлення (скачати)

Передбачається робота секцій:
1. Механотроніка;
2. Електроприводні системи.

За тематикою роботи можуть охоплювати один або декілька напрямків з заданого переліку:
– вдосконалення структури механотронних систем;
– механотронні модулі та їх інтеграції;
– параметричний синтез та оптимізація в механотронних системах;
– механотронні системи в промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті, в медицині та побуті;
– мікромеханотронні пристрої;
– електро-, гідро- та пневмоприводи механотронних систем;
– перетворювачі руху та енергії;
– датчики в механотронних системах;
– мікропроцесорні системи керування механотронними комплексами;
– інтелектуальні системи в механотроніці;
– забезпечення міцності, жорсткості, стійкості та довговічності елементів механотронних систем;
– технологічні методі виготовлення елементів механотронних систем;
– стійкість роботи механотронних електроприводних систем;
– моделювання мехатронних систем з електроприводом.
Запропонований тематичний перелік не є вичерпний і автори можуть присилати роботи на конкурс які на їх погляд відповідають до галузі сучасних розробок та досліджень в напрямку механотроніки.

Умови проведення конкурсу

 У конкурсі можуть брати участь студенти та студентські колективи (не більше 2 осіб).
Подані роботи повинні бути закінченими науково-дослідними чи науково-практичними роботами студентів, що відображають результати самостійно проведених досліджень з актуальних питань механотроніки та електроприводних систем.
На конкурс можуть бути подані відповідно перероблені дипломні та курсові роботи (проекти).
Всі представлені роботи повинні мати наукове чи прикладне значення або бути впроваджені у виробництво чи навчальний процес.
Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання та були удостоєні премій.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Наукові роботи повинні бути оформленні відповідно до Положення «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук». Вимоги до оформлення робіт:

  • – текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуші формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;
  • – обсяг роботи 25-30 сторінок і обов’язково містить титульний лист (шифр і назва), зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю);
  • – до наукової роботи додаються (за наявності) акт впровадження роботи, копії патентів, статей авторів (в окремому конверті під шифром роботи);
  • – прізвища, ініціали авторів та наукових керівників, назва закладу вищої освіти в конкурсних роботах та інших документах замінюють відповідним шифром (шифр не більше двох слів).

В окремому пакеті за зазначеним шифром подають відомості про авторів та наукових керівників. У відомостях про авторів необхідно вказати електронні адреси та номери телефонів.

Дати

Термін подачі робіт – до 15 лютого 2022 р.
Захист наукових робіт на підсумковій науково-практичній конференції відбудеться 26-27 квітня 2022 р. у режимі відеоконференції.
Написання робіт та їх захист здійснюється українською мовою.

Адреси для надсилання робіт:

На конкурс «Прикладна механіка (Механотроніка)», патентний відділ, Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
Електронний варіант роботи надсилати на адресу: karvatkoolga@ukr.net
Авторів просимо на поштовому конверті, або у бланку «Відомості про авторів та наукового керівника роботи» вказати назву однієї секції, до якої направляється робота.

Організаційний комітет

Голова галузевої конкурсної комісії – перший проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ВНТУ, д.т.н., проф. Грабко Володимир Віталійович, тел.: 097-602-48-20, е-mail: grabko@vntu.edu.ua
Координатор конференції – д.т.н., проф. Козлов Леонід Геннадійович, тел.: 097-212-05-33, e-mail: osna2030@gmail.com

Секретаріат конференції:
1) секція «Механотроніка»:
– Сердюк Ольга Валентинівна, к.т.н., доцент, тел.: 067-951-50-96, е-mail: karvatkoolga@ukr.net
– Піонткевич Олег Володимирович, к.т.н., ст. викладач, тел.: 097-648-93-75, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua

Додаткова інформація:
– http://tam.vntu.edu.ua
– http://fmt.vntu.edu.ua/vseukrainskyj-konkurs-studenskykh-naukovykh-robit-zi-spetsialnosti-prykladna-mekhanika-mekhanotronika-2020-2021-n-r/#more-773

2) секція «Електроприводні системи»:
– Мошноріз Микола Миколайович, к.т.н., доцент, тел.: 0962382547, е-mail: moshnoriz@vntu.edu.ua
– Бабій Сергій Миколайович, к.т.н., доцент, тел.: 0961670724. е-mail: babiy82sm@gmail.com

Додаткова інформація:
– http://emca.ineeem.vntu.edu.ua/uk/konkurs-mekhanotronika.html
– https://feeem.vntu.edu.ua/mekhanotronika

Запрошуємо до активної участі в конкурсі. Бажаємо продуктивної роботи та нових досягнень.