Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (ЕСЕЕМ)

Кафедра ЕСЕЕМ входить до складу факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету. Кафедра була створена як кафедра «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» в 1970 році. Це була перша профільна кафедра на енергетичному факультеті. За період з 1971 року колективом кафедри було підготовлено понад 5000 фахівців для народного господарства та понад 500 – для зарубіжних країн. Фахівці, які здійснювали навчання на кафедрі, мають багатопрофільну підготовку, завдяки цьому успішно працюють в проектних, монтажних, експлуатаційних підрозділах підприємств та організацій. Кафедра ЕСЕЕМ забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Їх підготовка здійснюється за двома спеціалізаціями: «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент».
Навчання студентів на кафедрі проводиться із застосуванням сучасних методичних розробок, спеціалізованих лабораторних стендів, новітніх інформаційних та мультимедійних технологій, прикладних програмних комплексів, що дає змогу підвищити якість практичної підготовки випускників кафедри. Усі лабораторії оснащено сучасними технічними засобами та ПЕОМ, стендами для проведення досліджень, контрольно-вимірювальною технікою. Лабораторії постійно оновлюються сучасним обладнанням та стендами. Під час навчання студенти залучаються до наукової роботи. Щороку на кафедрі проводиться студентська науково-технічна конференція. Випускники, які мають успіхи в науковій роботі, можуть продовжити навчання в аспірантурі і отримати науковий ступінь. Основні наукові напрями діяльності кафедри: компенсація реактивної потужності; оптимізація і керування якістю електричної енергії; керування та нормалізація електроспоживання, енергозбереження. Фахівці спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» можуть працювати на інженерних і керівних посадах, в виробничих, проектних та дослідницьких підрозділах підприємств будь-якого профілю, а також в організаціях та фірмах на посадах, що вимагають спеціальної освіти. Рівень професійної підготовки дозволяє займати посади, в компетенцію яких входить вирішення таких завдань: проектування електропостачання та електротехнологічних процесів промислових підприємств з врахуванням енергозбереження, ергономіки та екологічної безпеки; експлуатація електроустановок цехів та підприємств; автоматизація управління енергогосподарством та технологічними процесами виробництв; організація енергослужб, дільниць, цехів та підприємств, керівництво експлуатаційними, виробничо-монтажними та виробничо-налагоджувальними підрозділами.
Фахівці спеціалізації «Енергетичний менеджмент» отримують базову інженерну освіту з електроенергетики, електромеханіки, теплоенергетики, а також ґрунтовну економічну підготовку. Найважливіші напрямки діяльності енергоменеджерів це: участь у виробничо-технологічній та організаційно-управлінській діяльності в області ефективної експлуатації, інспекції, аудиту систем споживання та виробництва енергії, управління енергетичними проектами, розробка та впровадження регіональних, галузевих та місцевих енергозберігаючих програм; участь у проектній та науково-дослідній роботі в області розробки, створення, модернізації та впровадження енергоефективних об’єктів, систем, устаткування, енергозберігаючих технологій, розробці методів та засобів планування, контролю та обліку споживання енергії. Енергоменеджери будуть організовувати роботу енергетичних підприємств, а також працювати в енергопостачальних організаціях («Обленерго», «РЕМи»), різних виробничих, проектних і дослідних установах та фірмах енергетичного профілю, що вимагають спеціальної освіти. Кафедра підтримує тісні зв'язки з багатьма провідними науковими і навчальними закладами різних країн, виконує спільні проекти з рядом кафедр інших університетів і наукових організацій України, в тому числі, з Національним технічним університетом України “КПІ”, Інститутом електродинаміки НАН України, національним університетом “Львівська політехніка”, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Луцьким національним технічним університетом, Кременчуцьким національним технічним університетом імені Михайла Остроградського. Студенти та викладачі кафедри приймають активну участь у художній самодіяльності, конкурсах, спортивних заходах, суспільно корисній праці факультету та університету, допомагають студентам І курсу в адаптації до умов навчання в вищих навчальних закладах, займаються благодійністю.

Завідувач кафедри

img

Бурбело Михайло Йосипович

Вчений ступінь - доктор технічних наук

Вчене звання - професор.

Дата народження - 1952 року

Освіта - У 1980 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства»

Професійна дійяльність З 1974 року працював на Івано-Франківському заводі тонкого органічного синтезу електромонтером, інженером, енергетиком цеху. З 1980 року працював в ІФІНГ, а з 1993 року – у ВНТУ. Кандидатську дисертацію виконав в ІФІНГ і захистив в Інституті електродинаміки НАН України в 1988 р., докторську – у ВНТУ в 2005 р. М. Й. Бурбело має понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 12 навчальних посібників (2 – з грифом МОН), 4 монографії, 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи СРСР та України. Галузь наукових інтересів: електропостачання (динамічна компенсація реактивної потужності та оптимізація якості електроенергії), динамічні вимірювання (вимірювання параметрів електричних кіл та режимів електричних мереж). Створив науковий напрям «Інформаційно-вимірювальні системи покращення якості електроенергії». Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій (Бабенко О. В., Гадай А. В., Кравець О. М., Девятко М. В., Мельничук С. М., Войтюк Ю. П.). Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій. Член редколегії електронного журналу «Наукові праці ВНТУ».

Викладачі кафедри

 1. Бурбело Михайло Йосипович, професор, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
 2. Терешкевич Леонід Борисович, професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент; під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації;
 3. Демов Олександр Дмитрович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації;
 4. Левицький Сергій Михайлович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій;
 5. Бабенко Олексій Вікторович, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;
 6. Кравець Олександр Миколайович, доцент кафедри, кандидат технічних наук;
 7. Шуллє Юлія Андріївна, доцент кафедри, кандидат технічних наук;
 8. Кутіна Марина Василівна, доцент кафедри, кандидат технічних наук;
 9. Лобатюк Юрій Анатолійович, старший викладач, кандидат технічних наук;
 10. Войтюк Юрій Петрович, асистент;
 11. Лобода Юрій Васильович, асистент.

Сумісники

Основні напрями наукової діяльності викладачів:

Сайт кафедри