Кафедра електричних станцій та систем (ЕСС)

Кафедра електричних станцій та систем (ЕСС) є випусковою. Вона заснована в 1972. На кафедрі працює два доктори технічних наук, професори та одинадцять кандидатів технічних наук, доцентів. Викладачами цієї кафедри викладаються знання з 35-ти загально-професійних та спеціальних дисциплін. Науково-методична та освітня діяльність кафедри повністю забезпечена підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками. Випускники кафедри працюють на 45 електричних станцiях України та країн СНД, а також на електроенергетичних пiдприємствах таких енергосистем як Південно-Західна, Центральна, Західна, Північна, Південна, Донбаська, Днiпpoвська, Кримська, НЕК "Укренерго", НЕК "Гідроенерго", НКРЕ. Iноземнi спецiалiсти готувалися для Пакiстану, Iорданiї, Лiвану, Еквадору, Малi, Конго, Ефiопiї, Бангладеш, Сiрiї та iнших країн. Переважна бiльшiсть iноземних випускникiв працюють в енергетичних компанiях своїх країн. Деякi з них працюють в США та в країнах Европи. Серед випускників кафедри 40 кандидатів технічних наук, заступник міністра Мінтопенерго України, генеральний директор Південно-західної електроенергетичної системи (ПЗЕС), директор магістральних електричних мереж ПЗЕС, начальник підстанції 750 кВ, начальники електроцехів КЕС і АЕС, директори РЕМ, начальники служб електроенергетичних систем. Основні наукові напрямки. Науково-технічна направленість кафедри – автоматизація оптимального керування режимами електроенергетичних систем та діагностика електрообладнання. Починаючи з 1980 року НДР ведуться в рамках цiльових державних та галузевих наукових програм. Пiдтримуються тiснi науковi зв'язки з провiдними науково-дослiдними органiзацiями i вузами України та країн СНД: Інститут електродинаміки НАН України, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, ВНДIЕ, Московський енергетичний інститут (технічний університет), Донецький національний технічний університет, НТУУ "КПI", НУ "Львівська політехніка", НТУ "ХПІ", Амурський державний університет (Російська Федерація), Йорданський університет м. Амман (Йорданія) та iн. За результатами дослiджень опублiковано 880 робiт, зокрема 16 монографiй, oтримaно 52 патенти та авторські свідоцтва на винаходи. На виставках i конкурсах отримано 15 нагород, отримана премiя Ради Мiнiстрiв срср, Державна премія України для молодих вчених. За останні 5 років в НДР брало участь 280 студентiв. Результати дослiджень впровадженi в виробництво зі значним технiко-економiчним ефектом. З 1989 р. при кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 05.14.02 – Електричні станції, мережі та системи і 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Всього закiнчило аспiрантуру 30 осіб, а захистилися 26. Зараз в очнiй аспiрантурi навчається 3 аспiранти, в заочній – 5 та 4 здобувача. На сьогодні викладання дисциплін на кафедрі проводять висококваліфіковані фахівці, серед яких 2 доктора технічних наук, 5 професорів і 11 доцентів, кандидатів технічних наук. Навчання студентів на кафедрі проводиться із застосуванням сучасних методичних розробок, спеціалізованих лабораторних стендів, новітніх інформаційних та мультимедійних технологій, прикладних програмних комплексів, що дає змогу підвищити якість практичної підготовки випускників кафедри. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 960 кв. м., з них: навчальних лабораторій 7 кімнат площею 667 кв. м., науково-дослідних лабораторій 2 кімнати площею 55 кв. м. Лабораторії оснащені сучасним електротехнічним обладнанням і комп’ютерами. Лабораторії поповнюються обладнанням за рахунок спонсорської допомоги (ПЗЕС, Рівненський завод високовольтної апаратури, ВАТ “Вінницяобленерго”, Хмельницька АЕС, Ладижинська ТЕС, Дністровська ГЕС та ін). З 28 травня 1995 р. кафедру електричних станцій, а з 26 січня 1998 р. об'єднану кафедру електричних станцій та систем ВНТУ очолює доктор технічних наук, професор Лежнюк Петро Дем'янович. Кафедра електричних станцій та систем протягом періоду свого існування проводить плідну науково-дослідну роботу, направлену на розвиток загальної теорії систем оптимального передавання та розподілу електричної енергії.
Основні напрями наукової діяльності:
 1. Автоматизація оптимального керування нормальними режимами електроенергетичних систем (проф. Лежнюк П.Д.)
 2. Оперативне діагностування високовольтного обладнання в задачах оптимального керування нормальними режимами електроенергетичних систем (проф. Лежнюк П.Д., доц. Рубаненко О.Є.);
 3. Інтегрування відновлювальних джерел електричної енергії в електричні мережі електроенергетичних систем (проф. Лежнюк П.Д., доц. Кулик В.В.);
 4. Інтегральна оцінка якості функціонування електричних мереж (проф. Лежнюк П.Д., доц. Комар В.О.);
 5. Оптимальне керування транзитними потоками електричної енергії в електроенергетичних системах (проф. Лежнюк П.Д., доц. Бурикін О.Б.);
 6. Оптимізація сумісного використання ВДЕ в локальних електричних системах (проф. Лежнюк П.Д., проф. Свирідов М.П.);
 7. Аналіз і оцінка чутливості оптимальних рішень в електроенергетичних системах (проф. Лежнюк П.Д., доц. Лесько В.О.);
 8. Аналіз і оцінка чутливості оптимальних рішень в електроенергетичних системах (проф. Лежнюк П.Д., доц. Лесько В.О.);
 9. Оцінювання чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних систем критеріальним методом (проф. Лежнюк П.Д., доц. Остра Н.В.);
 10. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделювання (проф. Лежнюк П.Д., ст. викладач Рубаненко О.О.);

Завідувач кафедри

img

Лежнюк Петро Дем'янович

Вчений ступінь - доктор технічних наук

Вчене звання - професор.

Дата народження - 23.02.1946.

Освіта - Львівський політехнічний інститут - 1965-1970 р.р., спеціальність електропостачання міст та промислових підприємств; очна аспірантура в Московському енергетичному інституті на кафедрі електричних систем - 1976 - 1979 р.р.

Професійна діяльність - 1. Науковий напрямок: Автоматизація оптимального керування нормальними режимами електроенергетичних систем на основі критеріального методу.
2. Дисертації: • кандидатська - "Использование критериального программирования для улучшения качества регулирования напряжения в электрических системах", спеціальність 05.14.02 - електричні станції, мережі та системи, 1979 р., Московський енергетичний інститут; • докторська - "Методи і засоби критеріального моделювання в задачах автомтизації оптимального керування електричних систем", спеціальність 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 1996 р., Вінницький державний технічний університет.

Науковий напрям: оптимальне керування режимами електроенергетичних систем на основі критеріального методу. Науковий напрям сформований на початку 80-х років. Суть його є в створенні методології та розробці засобів використання критеріального методу в задачах автоматизації оптимального керування, які дозволяють комплексно вирішити проблеми підвищення ефективності АСДУ ЕС. Отримані результати є новим внеском у розвиток теорії подібності та математичного моделювання стосовно задач ЕС.
До найвагоміших результатів, отриманих школою відносяться:
 1. Методика застосування критеріального методу для автоматизації оптимального керування НР ЕС.
 2. Методика і алгоритми одержання критеріальних моделей залежностей, які пов'язують оптимальні параметри об'єкта, що оптимізується, а також критерії подібності, які встановлюють, зокрема, подібність оптимальних режимів ЕС.
 3. Принципи формалізації і моделювання факторів, які визначають міру і ефективність практичної реалізації оптимальних розв'язків, і методика врахування їх на стадії розрахунків оптимальних параметрів і формування законів оптимального керування.
 4. Методика і алгоритми аналізу чутливості оптимальних розв'язків, метод розв'язування некоректних задач нелінійного програмування, сформульованих у відносних одиницях.
 5. Комплекс алгоритмів і програм оптимізації і аналізу чутливості для АСДУ ЕС, орієнтованих на широке використання нових інформаційних технологій, мереж сучасних ПЕОМ і мікропроцесорних пристроїв.
 6. Принципи побудови адаптивної системи автоматичного керування НР ЕС.

Викладачі кафедри

 1. Лежнюк Петро Дем'янович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
 2. Свиридов Микола Павлович, кандидат технічних наук, професор
 3. Кутін Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор
 4. Леонтьєв Василь Олександрович, кандидат технічних наук, професор
 5. Кулик Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор
 6. Комар Вячеслав Олександрович, кандидат технічних наук, доцент
 7. Бурикін Олександр Борисович, кандидат технічних наук, доцент
 8. Рубаненко Олександр Євгенович, кандидат технічних наук, доцент
 9. Лесько Владислав Олександрович, кандидат технічних наук, доцент
 10. Писклярова Анна Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент
 11. Нетребський Володмимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент
 12. Тептя Віра Володимирівна, кандидат технічних наук, старший викладач
 13. Казьмірук Олег Іванович, кандидат технічних наук, старший викладач
 14. Малогулко Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.
 15. Вишневський Святослав Янович,кандидат технічних наук, старший викладач
 16. Остра Наталя Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент
 17. Собчук Наталя Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент
 18. Бевз Світлана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент
 19. Гунько Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, cтарший викладач
 20. Кравчук Сергій Васильович, кандидат технічних наук, cтарший викладач
 21. Півнюк Юрій Юрійович, асистент
 22. Сікорська Олена Вікторівна, асистент

Сайт кафедри